Ushbu ila “Indorama Kokand Textile” AJ yuridik shaxs bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq tashkil etilgan va faoliyat yurituvchi, STIR 207080209, 23488-son bilan ro‘yxatga olingan, O‘zbekiston Respublikasi, Farg‘ona viloyati, Qo‘qon shahri, Navoiy ko‘chasi, 205-bino (keyingi o'rinlarda “Jamiyat ” deb yuritiladi), yagona aktsiyadorning qaroriga binoan, sizni mas'uliyati cheklangan jamiyatga aylantirish shaklida qayta tashkil etilganligi to'g'risida xabardor qiladi.

Jamiyat qayta tashkil etilishi munosabati bilan kreditorlarning talablari xabardor qilingan kundan boshlab 30 kun ichida Jamiyatning quyidagi manzili bo‘yicha qabul qilinadi: Qo‘qon sh., A. Navoiy, ko‘chasi. 205-bino.“Indorama Kokand Textile” JSC, a legal entity, incorporated and existing under the laws of the Republic of Uzbekistan, TIN 207080209, registered with the registration number No. 23488 at 205, Navoiy street, Kokand city, Ferghana region, Republic of Uzbekistan (the “Company”), pursuant to the decision of its sole stakeholder, hereby, notifies you on its reorganization in the form of transformation into a limited liability company.

In connection with the reorganization of the Company claims of its creditors are accepted within 30 days from the date of the notice at the following Company's address: 205 A. Navoiy Street, Kokand city.Настоящим АО «Indorama Kokand Textile», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, ИНН 207080209, зарегистрированное за № 23488 по адресу: Республика Узбекистан, Ферганская область, город Коканд, улица Навои, дом 205 (далее – «Общество»), во исполнение решения единственного акционера уведомляет вас о своей реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

В связи с реорганизацией Общества требования кредиторов принимаются в течение 30 дней с даты уведомления по следующему адресу Общества: г. Коканд, ул. А. Навои, 205